est eng  
 

Planeerimisel peetakse silmas eelkõige rahalisi võimalusi, aja faktorit ja fookust

Planeerimisel on vaja mitte ainult analüüsimine ja tuleviku üle mõtisklemine, vaid reaalsete tegude ja otsuste esilekutsumise võimaluste kaalumine läbi arenguvõimaluste läbi mängimise.


Tüüpiline numbriline planeerimine:

1.Strateegiline planeerimine ehk eesmärkide täitmise planeerimine;
2.Eelarved;
3.Prognoosid.

Iga osa jaguneb protsessi mõistes omakorda 3-ks:

1.koostamine;
2.jälgimine;
3.korrigeerimine.
 
Juhtimisinfosüsteemi ülesanne ongi kõikides neis protsessiosades abiks olla. Koostamisel on aluseks varasemate aastate tulemused. Jälgimisel on võimalik vaadata numbrite "taha" ja luua seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel. Tulu(müügi)- ning kulueelarvete(finants) ja tegelike tulemuste vahel. Plaanide korrigeerimisel peetakse versioone ja varem planeeritu jääb alles. See võimaldab jälgida planeerimise täpsust.

Olulisemaks peetakse tavaliselt prognoosimist. Prognoosimise aluseks on referentsandmed(varasemate perioodide tulemused mida saab kasutada tuleviku planeerimisel). Referentsandmeteks võetakse sõltuvalt vajadusest müügi- ja/või finantsandmed.

QlikView-s on võimalik andmeid kuvada nii graafiliselt kui ka tabeli kujul ning koheselt võrrelda referentsandmeid olemasolevate ja planeeritavate numbritega ühes "aknas". Iga Qlikview-sse sisestatud number saab koha kogu ettevõtte müügi-ja või finantsandmete mahus läbi varasemate osakaalude kogumahust.

Prognoosi detailsusaste on kokkuleppeline ja võimaldab kirjeldada päeva ja toote ning kliendi tasemeni välja. Igapäevatöös on oluline eristada tavamüük kampaaniamüükidest. Selleks peab olema tagatud müügi- ja finantsandmete sisestus selliselt, et saaks neid referentsandmete kirjeldamisel ja prognooside tegemisel hiljem eristada. Kogemus näitab, et prognoosimise täpsus on üle 95% ning müügiprotsess on koos ostu- ja laokorraldusega kontrolli all.

Eelarvestamise-, prognoosimise ning eesmärgi täitmise planeerimise täpsuse võtmesõnadeks on:

1.teadmised ja kogemused;
2.tehniliste vahendid;
3.püsivus ja kannatlikkus.

QlikView on toode mis annab võimalused tehniliselt olemasolevate andmete pealt eelarveid ja prognoose koostada.
Iga protsess peab kavandama oma tegevusi koostades eelarveid ja prognoose ning eesmärgi täitmise edutegurid ja mõõturid.

QlikView-s on võimalik eelarvestada "alt üles" ehk detailselt tasemest üldisemale tasemele ja vastupidi. Otsekulude puhul millede müügitulemuste seosed on seostatavad mahtudega. "Ülalt alla" eelarvestamine on samuti võimalik just üldkulude (juhtimise-, raamatupidamine- jms tugiprotsesside kulud), millede puhul puudub otsene seos müügimahtudega. Üldkulude (muutumatude kulude ehk juhtimisele vähemalluvatele kulude) mahtude otstarbekus seotakse läbi protsessijuhtimise näitajate ja hinnatakse nende kaudu.

Eesmärgi täitmise plaan on tippjuhtkonna jaoks ja koostatakse mitterahaliste ja mittemahuliste näitajate kirjeldamise abil ning eesmärkide mõõtmise jaoks.
Eelarve on strateegiline dokument üheks aastaks ning mida kinnitatakse juhtkonna tasemel.
Prognoosid on detailsemad ja jälgivad tegelikku olukorra muutusi igapäevase töötulemuste mõõtmisel.

Eelarved on tavaliselt rahalised (EUR) ja mahulised(kogused) ning koostatakse kas osakonna ja/või ettevõtte tasemel:

1.müügivõimaluste eelarve;
2.turunduse eelarve (allhindluste ja kulukampaaniate);
3.ostuvajaduste eelarve (toormaterjal ja valmistoode);
4.tootmisvõimaluste ja vajaduste eelarve;
5.tootmisressursside planeerimise eelarve (vajadusel koostatakse plaan tootmisetappide kaupa);
6.finantside jälgimise eelarve;

Oluline on see, et iga osakond koostab oma eelarve ise ja ei delegeeri seda raamatupidamisele.

Eelarve ja prognooside protsess on eelnevalt kirjeldatud metoodika olemasolul lihtne aga samas ajamahukas töö. Eelarvestamise täpsus sõltubki ettevõtte läbipaistvuse tasemest ja suutlikkusest sisuliselt ning tehniliselt kasutada juhtimisinfosüsteeme, milledes on vajalik info olemas.