est eng  
 

Finantside juhtimine näitab seost tulude ja kulude vahel ning võimaldab juhtida rahavoogusid.


Finantsmoodul käsitleb kõiki kolme osa (finantside juhtimine, kulude arvestus ja juhtimisarvestus) osa.
Raamatupidamise osa enamasti ei vajata kuna see on juba igas ettevõttes olemas just sellisel kujul nagu see üle 500 aasta tagasi välja mõeldi-käibeandmik, bilanss, kasumiaruanne.

Küll aga vajatakse kulude ja tulude analüüsi, et jõuda selgusele kui efektiivselt raha kasutatakse.
Kuluarvestuse osas on tähelepanu all kasumiaruanne aga mitte klassikalises tähenduses kontode tasemel vaid eelkõige tegevuspõhiselt. Eelkõige jälgitaksegi tegevuspõhiselt (protsesside põhiselt) tegevuste mõju (kulude ja tulude mõju) kasumlikkusele. Oluline on anda ülevaade ja infot juhtimise vajadusest lähtuvalt, mitte mida raamatupidajad oma arvestuste tegemisel vajavad.

Finantside juhtimise peamine erinevus tavapärasest juhtimisest on see, et lisaks finantmoodulile kaasatakse põhiprotsessi osad ehk tulu- ja kulukandjad on tegelikult ju põhiprotsessides. Kuna iga tegevus mis teenib eesmärgi täitmist saab alguse põhiprotsessis (näiteks kaupa tellitakse lattu,transporditakse,ladustatakse ja siis müüjakse ära). Kogu seda protsessiahelat kajastatakse põhiprotsesside moodulite abil ja juhtimine käib seega läbi põhiprotsesside (ost, ladustamine, transport, tootmine, teenindamine, müük).

Kulude efektiivsuse (kulude mõõtmine) määrab kulutuse eest saadav/saadud teenuse ja/või kauba määr. Sama kulutatud summa eest saadud teenuse või kaupade hulk.
Kuna finants(kulude arvestus, finantsjuhtimine ja juhtimisarvestus) on kõigile teadaolevalt tugiprotsess, mitte põhiprotsess siis on finantsmooduli ülesanne kajastada eelkõige teiste protsessiosade tulemuslikkust ja vastavust eelarvele ning prognoosidele.


Eraldi moodul on debitoorsete võlglaste ja maksekäitumise osa. See on analüüsikeskkond mis võimaldab ennetada ja kontrolli all hoida klientide võlgnevusi. Majandustarkvarad küll omavad teatud aruandeid mis näitavad võlgnikke perioodigruppide lõikes, kuid see ei ole piisav, et kogu võlgnevuste protsessi ohjata ja head ülevaadet saada tulevastest maksekäitumistest. Eelkõige vajavad seda moodulit kullerteenust pakkuvad ettevõtted.

KPI ( Key Perfomance Indicators) ehk finantssuhtarvude osa on samuti olemas, kuid praktikas on siiski juhtimise(mitte jälgimise) fookuses taaskord olulisemad põhiprotsesside võtmenäitajad ja neid kajastatakse teistes moodulites aga mis oluline tegevused seotakse seotakse raha kulutamise osaga.


Pole harvad juhud kui kogu planeerimise osa (sh eelarvestamise) osa delegeeritakse raamatupidamisele. Nemad aga ei oma piisavat infot, et seda protsessi juhtida ja mis veel olulisem selle eest vastutada ning vajadusel õigeaegseid muudatusi sisse viia.
Suur osa tööajast on läinudki selgitustööle, et osakonna (protsessi juhid) juhid peavad ise koos meeskonnaga planeerima ja selle täitmist jälgima ning mis veel tähtsam juhtima.