est eng  
 

Ühine ettevõtte soorituse juhtimine

(Corporate Performance Management).Tööajast kulub 2/3 tööaega inimestele ja 1/3 tehniliste ülesannete täitmisele, et lihtsustada otsuste tegemist, ettevõtte plaanide tegemisi ja tegeliku olukorra juhtimist.

Ainus õige võti edu saavutamiseks on  teadlik ettevõtte soorituse juhtimine omades täpset ülevaadet inimestest ja numbrilistest näitajatest-tulusid ja kulusid põhjustavatest teguritest(driver'test) kasutades selleks töövahenditena juhtimisinfosüsteeme.

Inimeste juhtimine läbi protsesside korrastamise (Six Sigma) ja pideva toimingute haldamise ehk monitooringu. Teha sobival ajal õigeid asju õieti jagades kõikidele osapooltele infot, et seatud eesmärke ellu viia! Lihtsalt öeldes tuleb juhtidel suuta inimestel sära silmil hoida olenemata suurenenud nõudmistest:
                               
Kõik algab suutlikkusest seada reaalseid eesmärke. Järgmine samm on planeerimine ja siis selle täitmise jälgimine. Oluline ongi pidevalt kogemustest õppida ja korrigeerida eesmärgi saavutamise teostusviisi, et suuta täita motiveeritult/pühendunult samade ressurssidega kõrgemaid eesmärke.

Suutlikkus seada reaalseid eesmärke algab pühendumisest. Pühendumine saab olla võimalik kui omatakse tervikülevaadet valdkonnast ja tuntakse end selles kindlana. Kindlana saab ennast tunda meeskonna kaasabil. Meeskond on valmis sind aitama sel juhul kui ollakse veendunud, et oled end neile pühendunud.

Pühendumus on seega eesmärgipärane teadlik toimimisviis, et jõuda soovitud tulemuseni koos meeskonna/partneritega. Tulemust peab aga saama mõõta, et olla kindlad kus me "omadega" oleme. Mõõtmine peab ülevaatliku detailsusega kajastama kõiki toiminguid või sündmusi ja need peavad olema standardiseeritud, et endi toimetamisi teiste omadega võrrelda.

Juhtimsinfosüsteemide tegemisel lähtumegi rahvusvaheliselt tunnustatud
juhtimisarvestuse (inglise keeles: knowledge management, business intelligence, data warehouse) teemakäsitlustest.
Kokkuvõtlikult öeldes pidev info jagamine ja saamine ning sellest lähtuvalt ennetav tegevuste plaanimine ja teostamine.

Kus statistika juhtimise ühe osana (ökonomeetria) on rakendatud ettevõtluse teenistusse.
Aruanded/vaated/analüüsid kajastavad terviklikult seatud eesmärkide täitumise täpsust kasutades selleks raamatupidamise tarkvarades olevaid andmeid.

Aruanded on dünaamilised, visualiseeritud ja näitavad samaaegselt minevikku, olevikku ja lähitulevikku. Näiteks müügi puhul mineviku muutuseid ja nende põhjuseid ning toovad välja millised on laovarude valmisolek ja vajadus lähitulevikus klientidele müüdavaid tooteid täiendavalt sisse osta, müüja või toota.

Protsessi osadeks võtmise suutlikkus ja haldamise võime ongi võti, et saada ülevaade protsessiosade mõjuritest (Six Sigma). Soovides näiteks teha müügikampaaniaid, et aktiveerida teatud kliendisegmendis müüke on vaja ju näha millisele tootele kampaaniat teha ja milliste tulemusteni see võib viia.

Peamine erinevus võrreldes tänasega seisnebki selles, et Teie aeg kulub tänu juhtimisinfosüsteemide olemasolule otsuste tegemisele, mitte andmete kogumisele ja aruannete tegemisele ning neis olevate vigade parandamisele.

Juhtimisinfosüsteem sisaldab metodoloogiliselt kogu protsesse kajastavaid struktureeritud andmemassiive-aruandeid, et anda numbriline või visuaalne ülevaade majandustulemustest nii ettevõttes tervikuna kui ka igas protsessi osas eraldi. Koormamata sealjuures päringute tegemisel raamatupidamistarkvarasid.